Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Algemene rechtspraktijk

In de algemene rechtspraktijk spelen met name kwesties op het gebied van het "verbintenissenrecht". Het verbintenissenrecht valt grofweg uiteen in twee categorieën verbintenissen: verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomst of uit de wet.

Verbintenissen uit overeenkomst

Bij verbintenissen uit overeenkomst valt onder meer te denken aan de correcte nakoming van wat tussen partijen is afgesproken. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een:

  • leenovereenkomst
  • consumentenkoop
  • aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand
  • betaling van een factuur of het onbetaald blijven daarvan

Verbintenissen uit de wet

Verbintenissen die voortvloeien uit de wet zijn bijvoorbeeld:

  • de verplichting tot zorgvuldig handelen jegens de ander(en) en onrechtmatige daad
  • burenrecht

Win tijdig advies in

Wanneer iemand een met u gemaakte afspraak niet of niet juist nakomt of onrechtmatig jegens u handelt (waardoor u materiële en/of immateriële schade lijdt) en u wilt daar werk van maken, dan is het raadzaam tijdig advies in te winnen zodat u geen rechten verspeelt. Hetzelfde geldt wanneer u wordt aangesproken tot nakoming van een overeenkomst of tot vergoeding van schade die u aan een ander zou hebben toegebracht en u wilt hiertegen verweer voeren. Wij kunnen u over uw rechten en plichten in dergelijke gevallen informeren, een inschatting maken van uw kansen in een procedure en desgewenst uw belangen in  een procedure of daarbuiten behartigen. Onze advocaten hebben een ruime kennis en (proces)ervaring op dit terrein.

Neem direct contact met ons op

sitemap | contact | Website door Webba