Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

 

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Ongeveer een jaar geleden is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Het doel van deze wet is om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de overledene. In de praktijk liep men namelijk vaak tegen de volgende twee problemen aan:

Een erfgenaam komt door bepaalde gedragingen ‘per ongeluk’ tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap, bijvoorbeeld door het meenemen van spullen van de overledene of het meegeven van meubels aan een kringloopwinkel.
Een erfgenaam die juist bewust heeft gekozen voor zuivere aanvaarding, wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene. Hij moet deze schuld uit zijn eigen vermogen voldoen als er niet voldoende in de nalatenschap zit. Hierdoor kan de erfgenaam zelf in de financiële problemen komen.

Beschermt bovengenoemde wet nu eigenlijk voldoende tegen deze problemen of blijft voorzichtigheid geboden?

 

1.‘per ongeluk’ zuiver aanvaarden

Als erfgenaam heeft men in principe drie keuzemogelijkheden ten aanzien van een nalatenschap: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Schuldeisers van de nalatenschap kunnen zich op de goederen van de nalatenschap verhalen. Heeft een erfgenaam eenmaal zuiver aanvaard, dan kunnen deze schuldeisers zich ook verhalen op het gehele eigen vermogen van de erfgenaam als de nalatenschap niet toereikend is om de schulden van te voldoen. Een erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard loopt geen risico met zijn eigen vermogen, tenzij hij tekort schiet in zijn verplichtingen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Volgens de nieuwe wet leiden slechts gedragingen die nadelig zijn voor schuldeisers tot zuivere aanvaarding. De wet omschrijft deze gedragingen als volgt: ‘doordat hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt’. Het meenemen van een familiefotoboek of het naar de kringloop brengen van waardeloze inboedelgoederen, leidt voortaan niet meer tot zuivere aanvaarding, omdat daardoor geen benadeling van schuldeisers plaatsvindt. Erfgenamen moeten hiermee echter ook voorzichtig zijn, want een oude, stoffige vaas kan toch veel waard blijken te zijn. Indien een erfgenaam eenmaal zuiver heeft aanvaard (bewust of onbewust), dan is er in beginsel geen weg meer terug. De betreffende erfgenaam kan dan niet alsnog beneficiair aanvaarden of de nalatenschap verwerpen.  

2.Onverwachte schulden

In het geval een erfgenaam na zuivere aanvaarding een onverwachte schuld tegenkomt, kan op grond van de nieuwe wet de kantonrechter worden verzocht de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of kan ontheffing worden verleend om de betreffende schuld uit het eigen vermogen te moeten voldoen. Dit geldt niet voor schulden die een erfgenaam kende of behoorde te kennen op het moment van zuivere aanvaarding. Een schuld is dus niet onverwachts als de schuld zelf wel bekend was, maar de hoogte ervan niet. Daarnaast wordt van een erfgenaam verwacht dat hij onderzoekt waaruit de nalatenschap precies bestaat, de administratie raadpleegt en navraag doet bij schuldeisers. De onverwachte schuld moet bovendien de omvang van de oorspronkelijke nalatenschap negatief maken. Indien er een onverwachte schuld blijkt te zijn en een erfgenaam heeft zijn erfdeel al gebruikt, dan moet de erfgenaam de schuld alsnog uit zijn eigen vermogen voldoen. Verschuldigde kindsdelen, vorderingen van een legitimaris en een AWBZ-schuld zijn in beginsel geen onverwachte schulden. Schulden die voor 1 september 2016 zijn ontdekt, vallen ook buiten de werking van de wet. Er is dus niet snel sprake van een onverwachte schuld.      

De titel van de wet doet ten onrechte vermoeden dat erfgenamen tegen alle schulden van de overledene zijn beschermd. Het blijft dan ook oppassen bij de aanvaarding van nalatenschappen, zeker als de precieze omvang en samenstelling nog onzeker is. Ondanks de wet doet u er goed aan om bij enige twijfel over de omvang of samenstelling van de nalatenschap, het liefst zo snel mogelijk, een verklaring van beneficiaire aanvaarding af te (laten) leggen bij de rechtbank.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of advies willen, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

 

 

sitemap | contact | zoekmachine optimalisatie dotsolutions