Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Wat kunt u doen wanneer uw buren bomen en planten te dicht op de erfgrens

hebben?

Wanneer uw naaste buren beplanting dicht op de erfgrens hebben, kunt u daar hinder van ondervinden, bijvoorbeeld door overhangende takken, bladeren of schaduw. Hoe zit dit dan juridisch? Kunt u stappen ondernemen tegen uw buurman

Op welke afstand tot de erfrgrens zijn bomen en planten (juridisch gezien) toegestaan?

Art. 5:42 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het niet geoorloofd is om binnen een bepaalde afstand van de grenslijn bomen, heesters of heggen te hebben. Voor bomen bedraagt die afstand twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom en voor heesters en heggen een halve meter.

Het kan zijn dat deze afstanden ingevolge een verordening of plaatselijke gewoonte kleiner mogen zijn. Het is verstandig eerst uit te zoeken of een kleinere afstand voor beplanting tot de erfgrens in uw buurt is toegestaan.

Wanneer dat niet is toegestaan, is de situatie onrechtmatig. U kunt dan bij de rechter opheffing van de onrechtmatige toestand vorderen.

Moeten de buren bomen en planten te dicht op de erfgrens altijd verwijderen?

Dat de beplanting te dicht op de erfgrens is aangebracht, betekent echter niet zonder meer dat uw buren gehouden zijn om deze altijd te verwijderen. U moet namelijk wel een belang hebben bij de vordering. Wanneer sprake is van een situatie waarbij er geen enkel in rechte te respecteren belang is bij de vordering tot opheffing van de onrechtmatige toestand, dan zou sprake kunnen zijn van misbruik van recht of strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Van misbruik van recht is bijvoorbeeld sprake als degene aan wie de bevoegdheid tot opheffing toekomt deze met geen ander doel uitoefent dan het toebrengen van schade aan een ander (bijvoorbeeld in het geval dat er een procedure wordt opgestart met geen enkel ander doel dan het dwars zitten van de buurman of vanwege eerdere onenigheid over een andere kwestie). Ook kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid als er een grote onevenredigheid bestaat tussen het belang van uitoefening van de bevoegdheid en het belang dat daardoor wordt geschaad (hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin er hoge kosten verbonden zijn aan het verwijderen van de beplanting, terwijl de ondervonden hinder maar beperkt is).

Hoe oordeelt de rechter in een procedure tussen buren?

De rechter zal uiteindelijk beoordelen of de onrechtmatige toestand beëindigd dient te worden of juist niet. Bij die beoordeling spelen alle omstandigheden een rol.

Heeft u een geschil met uw buurman over beplanting, die (te) dicht op de erfgrens is aangebracht, maak dan een afspraak voor een (vrijblijvend) advies over uw mogelijkheden. U kunt ons bereiken via info@vspadvocaten.nl of 0528-267231

mw. mr. M. Withaar

 

 

 

 

 

 

sitemap | contact | Website door Webba