Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Met enige regelmaat krijg ik van werkgevers de vraag hoe ze moeten omgaan met werknemers die naar hun mening niet of onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. Daarom heb ik een poging gedaan een handleiding op te stellen, die daarbij behulpzaam kan zijn. Ik maak daarbij gebruik van stappen, die telkens verdergaan, totdat de laatste stap bereikt wordt, die van beëindiging van het dienstverband. In de meeste gevallen zal het niet zover komen.

Stap 1: Het is belangrijk dat een werknemer ervan doordrongen is dat hij verplichtingen heeft in het kader van re-integratie. Het is dus goed om, als de re-integratie door toedoen van de werknemer niet goed loopt, hierop een toelichting te geven en dit ook schriftelijk vast te leggen. De werknemer moet zich houden aan redelijke voorschriften van de werkgever en van deskundigen die de werknemer begeleiden (zoals de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige). Verder moet de werknemer meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan. Mocht de rapportage van de bedrijfsarts niet duidelijk zijn, dan is het goed deze om uitleg en uitsluitsel te vragen. Is de werknemer het niet eens met het advies van de bedrijfsarts, dan heeft hij recht op een onafhankelijk oordeel. Hij dient zich daarvoor te wenden tot het UWV.

Stap 2: Stel de uitleg en informatie uit stap 1 zorgt er niet voor dat de werknemer zich coöperatief opstelt.  In dat geval is het verstandig de werknemer een schriftelijke waarschuwing te geven en daarin op te nemen dat van de werknemer wordt verwacht dat hij de volgens de bedrijfsarts passende werkzaamheden dient uit te voeren, welke dat zijn en wanneer hij hiervoor verwacht wordt.  Daarbij moet tevens gewaarschuwd worden dat volharding van de weigering hieraan te voldoen zal leiden tot stopzetting van de doorbetaling van het gehele loon (ook in geval de passende werkzaamheden slechts parttime zijn).

Stap 3: De werkgever kan vervolgens de betaling van het gehele loon van de werknemer stopzetten zolang de werknemer weigert de passende werkzaamheden conform het advies van de bedrijfsarts uit te voeren. Mocht de werknemer tot inkeer komen, dan heeft de werknemer weer recht op loon, maar niet met terugwerkende kracht.

Stap 4: In het enkele geval dat ook loonstopzetting niet helpt, resteert de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als ultieme maatregel. Hiervoor is de inschakeling van de kantonrechter vereist, waarbij de rechter dan wordt verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen en/of nalaten door de werknemer. Bij zijn verzoek dient de werkgever een deskundigenverklaring over te leggen (aan te vragen bij het UWV) waaruit blijkt dat de werknemer passende werkzaamheden weigert. Soms passen werkgevers in een dergelijk geval ontslag op staande voet toe. Dit is niet verstandig en kan grote risico’s met zich meebrengen. Alleen als er sprake is van bijkomstige, bijzondere omstandigheden die voldoende ernstig zijn, zal een dergelijk ontslag in stand blijven na toetsing door de rechter.

Voor de werkgever geldt ook nog het advies: laat een situatie waarin de werknemer het laat afweten bij re-integratie niet op z’n beloop. Onderneemt de werkgever onvoldoende, dan kan het UWV hem een loonsanctie opleggen.

Uiteraard zijn alleen de hoofdpunten in het bovenstaande opgenomen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.

Erica van Asselt- Pronk

sitemap | contact | Website door Webba