Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

De inspanningsverbintenis: bloed, zweet en tranen? Of kan met minder volstaan worden?

Een overeenkomst kan verschillende verbintenissen (verplichtingen van de ene partij jegens de andere partij) inhouden. Het kan daarbij gaan om resultaats- of inspanningsverbintenissen. Bij een resultaatsverbintenis wordt een concreet resultaat afgesproken. Wordt dit niet bereikt, dan schiet de partij die hiervoor moest zorgen tekort (tenzij hij kan bewijzen dat er sprake is van overmacht). Bij een inspanningsverbintenis zegt de ene partij de ander toe zich te zullen inspannen om een bepaald resultaat te bereiken. Wordt het resultaat niet bereikt, dan schiet de partij die hiervoor zou zorgen alleen tekort als hij zich hiertoe onvoldoende heeft ingespannen.

In commerciële contracten is met regelmaat sprake van een inspanningsverplichting. Een voorbeeld hiervan is een overname van een bedrijf waarbij partijen een earn-out regeling overeenkomen. Op grond van deze earn-out regeling wordt een deel van de aan de verkoper te betalen koopsom afhankelijk gesteld van het na de overname te behalen resultaat. Hierbij is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van de koper. Ontstaat hierover een geschil, dan is vaak de vraag of de koper zich voldoende heeft ingespannen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, waarbij van belang is wat onder voldoende inspanning verstaan moet worden.

Een ander voorbeeld is de overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt zijn best te doen om de andere partij te laten ontslaan uit diens hoofdelijke aansprakelijkheid (bijvoorbeeld na beëindiging een samenwerkingsverband). De vraag is dan hoever die ene partij moet gaan om dit ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid te bewerkstelligen.

De beantwoording van deze vragen kan aanzienlijk vergemakkelijkt worden als partijen zo concreet mogelijk in de overeenkomst hebben opgenomen op welke wijze invulling dient te worden gegeven aan ‘zijn best doen’. Zo zou concreet kunnen worden aangegeven welke inspanningen in ieder geval zouden moeten worden verricht en of degene die de inspanning moet leveren zover moet gaan dat daarmee kosten voor hem gemoeid gaan, zijn bedrijf daardoor schade berokkend wordt of zelfs de continuïteit van zijn bedrijf daardoor in gevaar komt.

Als partijen niet concreet hebben aangegeven wat de te vergen inspanning behelst, dan zal  – bij een geschil – de rechter moeten invullen wat in het betreffende geval verstaan dient te worden onder ‘voldoende inspanning’. Tot het moment waarop dat rechterlijk oordeel (eventueel in hoogste instantie) is gegeven verkeren partijen hierover dan in onzekerheid. Die onzekerheid en de kosten en moeite van een (lange) procedure zullen ze zich graag besparen. Wij kunnen u bij de goede redactie van zo’n inspanningsverbintenis behulpzaam zijn en nodigen u uit hiervoor contact met ons op te nemen.

Erica van Asselt-Pronk (14-09-2017)       

sitemap | contact | website beheer dotsolutions