Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Vanaf 1 januari 2015 mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe geen concurrentiebeding meer bevatten en zou het antwoord op de vraag in de titel dus 'nee' moeten luiden. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, maar dan moet het concurrentiebeding wel aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Aan die eisen wordt in de rechtspraak over het algemeen streng de hand gehouden. Dit valt te destilleren uit rechterlijke uitspraken van de afgelopen tijd. Ik ga nader in op een aantal belangrijke punten hiervan.

Motiveringsplicht  

Naast de algemene eis die voor een concurrentiebeding geldt, te weten dat dit schriftelijk moet zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer, geldt bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de aanvullende eis dat in het beding door de werkgever een motivering wordt vermeld waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. Deze motivering moet zo concreet mogelijk verwoord worden en moet worden vermeld direct bij het aangaan van het beding. Een toelichting achteraf is dus te laat. Het gaat erom dat de werknemer bij het aangaan van het concurrentiebeding weet waarom het opnemen van dit beding in zijn geval noodzakelijk is.

Belangenafweging 

Als de rechter vindt dat de belangen van de werknemer onevenredig worden geschaad in verhouding tot de met het beding te beschermen belangen van de werkgever, kan hij het beding matigen. Dat kan hij bijvoorbeeld doen door de duur waarvoor het beding geldt te beperken of door het gebied waarvoor het beding geldt te verkleinen.

Boetebeding

Vaak is er aan overtreding van het concurrentiebeding een boete verbonden. Ook die boete kan door de rechter gematigd worden. Rechters doen dit echter niet snel. Een vraag die nog niet volledig beantwoord is in de rechtspraak is of de werkgever voor eenzelfde overtreding naast een boete ook een schadevergoeding kan eisen. Dit is dus riskant. Komt de hoogste rechter tot het oordeel dat dit niet mag, dan is dit beding nietig. Het is voor werkgevers dus zaak hierover goed na te denken alvorens zowel de boete als de schadevergoedingsplicht bij overtreding in het beding op te nemen. Daarbij kan dan ook nog van belang zijn of het gaat om vergoeding van de hele schade of alleen het deel dat boven het bedrag van de boete uitkomt.

Conclusie

Het is in een enkel geval wel mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen, maar dan moeten daar goede redenen aan ten grondslag liggen en deze moeten direct bij het aangaan van het concurrentiebeding goed verwoord zijn. Aanvulling of toelichting nadien blijkt veelal tevergeefs.

Mocht u hiermee te maken krijgen, als werkgever omdat u een dergelijk beding zou willen opnemen in uw arbeidsovereenkomsten of als werknemer omdat u zich afvraagt of het beding waarvoor u heeft getekend rechtsgeldig is dan wel voor matiging vatbaar is, aarzel dan niet onze expertise in te winnen. Wij helpen u graag.

Erica van Asselt-Pronk 

sitemap | contact | website optimalisatie dotsolutions