Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Bingo tijdens ziekte leidt tot ontslag op staande voet

Als werknemer kun je in principe niet worden ontslagen tijdens je ziekte. In de uitspraak van de rechtbank afgelopen juni 2021 keek de rechter kritisch of het ontslag op staande voet tijdens ziekte terecht was. In de uitspraak zat een werknemer ziek thuis met knieklachten. Ze stelde dat zij door de gevolgen van haar medicatie niet in staat was om op de door de bedrijfsarts geadviseerde data te re-integreren of op gesprekken met de werkgever te kunnen verschijnen. Wel bleek zij echter in diezelfde tijd actief illegale bingo’s te presenteren op Facebook. Toen de werkgever hier achter kwam, werd de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer had de rechter verzocht de opzegging van de arbeidsovereenkomst ongedaan te maken. Zij stelde dat het onderhouden van contacten op Facebook geen reden voor ontslag is. De werknemer verzocht daarnaast nog een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

De werkgever stelde dat het ontslag op staande voet wel terecht was gegeven omdat hiervoor dringende redenen waren.

Dringende redenen worden in de wet beschouwd als zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Voorbeelden van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer zijn wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, waardoor de werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt, of wanneer de werknemer controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk niet naleeft en hiervoor geen gegronde reden bestaat.

Als gevolg van de coronacrisis is er alleen telefonisch contact geweest met de bedrijfsarts en de werkgever. Er rust in die situatie een extra verplichting op de werknemer om haar gezondheidstoestand zo volledig en waarheidsgetrouw naar voren te brengen.

De rechter oordeelt dan ook dat het ontslag op staande voet inderdaad terecht is gegeven door de werkgever, omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en dringende redenen aanwezig waren. De indruk die de werknemer aan de werkgever en de bedrijfsarts gaf, was dat zij tot niet veel in staat was, terwijl zij op de Facebookfilmpjes een ander beeld laat zien. Het vertrouwen van de werkgever is hierdoor terecht geschaad. Als gevolg van het verwijtbaar handelen, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding of een billijke vergoeding. 

In de wet staat dat een transitievergoeding niet is verschuldigd aan de werknemer, indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dat was hier volgens de rechter het geval.

Als werknemer kun je dus op staande voet worden ontslagen tijdens je ziekte, indien je gedragingen het vertrouwen van je werkgever zodanig ernstig schaden, dat van hem niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst voort te zetten.  

 ECLI:NL:RBNNE:2021:3579

sitemap | contact | Website door Webba