Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Bewindvoerder is verantwoordelijk voor de verantwoording van een pgb

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 22 maart 2017 is bepaald dat de bewindvoerder verantwoordelijk is voor de verantwoording van het Persoonsgebonden budget (pgb). In deze uitspraak wordt door het Zorgkantoor (een gedeelte van het) pgb over het jaar 2013 teruggevorderd bij de budgethouder. De budgethouder stond ten tijde van het verstrekken van het pgb onder bewind. De verantwoordingsformulieren van het pgb over 2013 zijn door de bewindvoerder niet (mede) ondertekend. In de procedure geeft de bewindvoerder aan dat hij zich ook nooit heeft bemoeid met het pgb.

In deze zaak staat de vraag centraal of het Zorgkantoor haar besluit om tot terugvordering van het teveel betaalde pgb over te gaan, mag doen steunen op verantwoordingsformulieren die niet door de bewindvoerder voor akkoord zijn (mede) ondertekend. De CRvB zoekt in de beantwoording van deze vraag aansluiting bij eerdere, civielrechtelijke, uitspraken.In die civielrechtelijke uitspraken is bepaald dat pgb een vermogensbestanddeel betreft dat onder het ingestelde bewind valt. Het beheren van dat pgb behoort tot de taak van de bewindvoerder. Dat betekent dat een bewindvoerder verantwoordelijk is voor het sluiten van de contracten en het betaalbaar stellen van de declaraties. De bewindvoerder moet er voor zorgdragen dat tijdig en volledig verantwoording over de besteding van het pgb wordt afgelegd. De bewindvoerder dient immers te voorkomen dat nieuwe schulden ontstaan.

Op basis van deze uitspraken oordeelt de CRvB dan ook dat het de bewindvoerder niet vrij stond om het beheer van het pgb geheel aan de budgethouder over te laten. Hier volgt dan ook uit dat een Zorgkantoor zich ervan dient te vergewissen of de bewindvoerder van een onder bewind gestelde budgethouder met de verantwoording van de besteding van het pgb instemt. De handtekening van een bewindvoerder onder de verantwoording toont aan dat hij met de inhoud ervan bekend is, dan wel bekend mag worden verondersteld.

Dit betekent dat het Zorgkantoor het vaststellingsbesluit tot terugvordering van het pgb ten onrechte heeft gebaseerd op de ingediende verantwoording. Het Zorgkantoor dient de bewindvoerder alsnog in staat te stellen om de besteding van het pgb over het jaar 2013 op de voorgeschreven wijze te verantwoorden.

Bent u geconfronteerd met een terugvordering van pgb en wilt u daarover informatie, dan kunt u contact opnemen met VSP Advocaten via telefoonnummer: 0528-267231 of stuur een e-mailbericht aan: info@vspadvocaten.nl

 

sitemap | contact | webapplicatie dotsolutions