Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Bewijslast en bewijsrisico in de gerechtelijke procedure

In sommige gevallen lukt het partijen niet om in onderling overleg tot een minnelijke regeling te komen. In dat geval zal er een juridische procedure gevoerd moeten worden. In een gerechtelijke procedure krijgen partijen dan te maken met het bewijsrecht. Het bewijsrecht komt neer op het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

In een procedure geldt dat een partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten, die feiten moet bewijzen (die partij draagt dan de ‘bewijslast’). De partij op wie de bewijslast rust, draagt ook het ‘bewijsrisico’. Dat betekent dat wanneer die partij er niet in slaagt bewijs te leveren van de door haar gestelde feiten, de vordering door de rechter wordt afgewezen.

Het leveren van bewijs is in de praktijk soms lastig. Bewijs van de feiten is namelijk niet altijd voorhanden. In sommige gevallen is bewijs moeilijk te leveren bijvoorbeeld omdat partijen mondeling afspraken gemaakt hebben, getuigen niet meer in leven zijn en de documenten niet meer beschikbaar zijn. Ook het juist onderbouwen dan wel verwoorden van de vordering blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk.

Ik zal de werking van het bewijsrecht demonstreren aan de hand van een (simpel) voorbeeld.

Stelt u zich eens voor: u heeft aan uw buurman een geldbedrag geleend van € 5.000,00. U heeft dit mondeling met uw buurman afgesproken en het bedrag contact aan hem betaald. Uw buurman betaalt het geleende geld, ondanks de (in uw ogen) gemaakt afspraken, niet terug. U wilt het geld terugvorderen. Wat is dan de kans op succes in een gerechtelijke procedure?

Als u stelt dat u met uw buurman een overeenkomst tot geldlening hebt gesloten en uw buurman betwist dit door te zeggen dat hij nooit geld van u geleend heeft, dan rust op u de bewijslast. U moet dan bewijzen dat u uw buurman geld geleend heeft. In dit geval zal het moeilijk voor u zijn om te bewijzen dat er sprake is van een lening. Er is geen overeenkomst (op papier) en er waren geen getuigen bij. U zult derhalve niet (snel) slagen in het leveren van het bewijs van uw standpunt. Omdat u ook het bewijsrisico draagt, zal uw vordering worden afgewezen (dus ook als uw buurman ook geen bewijs heeft voor zijn standpunt dat er geen sprake is van een lening).

Stel nu dat uw buurman niet zegt dat hij van u nooit geld geleend heeft, maar dat hij zegt dat het klopt dat hij van u een geldbedrag geleend heeft maar dat dit al meer dan 10 jaar geleden is en dat uw vordering daarom is verjaard. Hoe zijn dan uw kansen in een gerechtelijke procedure? Moet u dan bewijzen dat de vordering niet is verjaard?

In dit geval wordt door uw buurman niet ontkend dat er tussen u en hem een overeenkomst van geldlening is afgesloten. De rechter zal er dan ook vanuit gaan dat er sprake is van een lening. Uw buurman zegt vervolgens dat uw vordering is verjaard. Dit is een zogenaamd ‘bevrijdend verweer’ (Er is sprake is van een bevrijdend verweer wanneer de gedaagde partij de feiten en omstandigheden, die eiser aan zijn vordering ten grondslag legt niet bestrijdt maar zich in plaats daarvan beroept op zelfstandige feiten en omstandigheden die meebrengen dat de vordering toch moet worden afgewezen). De verjaring van de vordering, wordt door u betwist. In dat geval zal uw buurman moeten bewijzen dat uw vordering is verjaard. Hij draagt daarvoor dan ook het bewijsrisico. Wanneer uw buurman er dan dus niet in slaagt zijn standpunt te bewijzen, zal uw vordering worden toegewezen.

Het bewijsrecht is in de praktijk geen gemakkelijke materie omdat niet in alle gevallen duidelijk zal zijn wie de bewijslast (en derhalve het bewijsrisico) draagt. Het is daarom van belang om in een vroegtijdig stadium uw vordering zo te verwoorden dat u niet in een gerechtelijke procedure geconfronteerd wordt met een ongewenste en onnodige bewijslast. Laat u daarom (vroegtijdig) adviseren over de kans van slagen van uw vordering  en vervolgens over het onderbouwen en (eventueel) bewijzen van uw vordering zodat u niet alleen gelijk heeft, maar dat ook krijgt in een procedure. De advocaten van Van Steen en Pronk kunnen u hierin uiteraard bijstaan. Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op.

sitemap | contact | hoger in Google dotsolutions